Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

mandd
10:12
4293 d2ef 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaskrzacik skrzacik

August 13 2017

mandd
11:00
6197 e379
Reposted fromsosna sosna viaskrzacik skrzacik
mandd
10:58
3052 ab41
Reposted fromskrzacik skrzacik

August 09 2017

18:33
7899 e573
Reposted fromschlechtwettersusi schlechtwettersusi

August 08 2017

18:54
4937 1a62
Reposted fromschlechtwettersusi schlechtwettersusi

August 07 2017

mandd
20:20
Reposted frombluuu bluuu
mandd
20:19
Reposted frombluuu bluuu
mandd
16:40

August 05 2017

21:31
6278 2493 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsidemysoul insidemysoul
mandd
20:36
Reposted fromDevikitsu Devikitsu
mandd
17:46
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaszydera szydera
mandd
17:44
0863 2607
Reposted fromscorpix scorpix viaZurui Zurui

July 31 2017

mandd
14:52
0472 475b
Reposted fromfavv favv viaepi epi

July 30 2017

mandd
18:09
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
mandd
15:27
6488 f23d
1x.com
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte

July 24 2017

mandd
15:37
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazf zf
15:36
4799 2695
Reposted fromboobsinmotion boobsinmotion viaPicki91 Picki91

July 23 2017

mandd
13:11
6801 fbe6 500
Reposted fromhagis hagis
mandd
13:05
7040 decf 500
Reposted fromdjLangley djLangley
mandd
13:00
6687 bed0 500
Reposted fromfotofob fotofob viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl