Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

mandd
19:12
5331 878a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

May 21 2019

mandd
19:26
Niektórych ludzi różni od zwierząt tylko to, że nie boją się odkurzacza.
Reposted fromscorpix scorpix viaszydera szydera

May 20 2019

mandd
19:43
19:40
3243 c2a7 500
Reposted fromkuroi-ame kuroi-ame viabarszczowa barszczowa

April 25 2019

mandd
14:23
1173 b504 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow

March 31 2019

mandd
18:12
4069 33bc 500
Reposted fromsober sober vialokrund2015 lokrund2015

March 27 2019

mandd
20:31

March 22 2019

mandd
17:59
1133 4069 500
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera

February 22 2019

mandd
17:17
- Ma pan w literaturze ulubione zdanie?
- Lubię kwestię jednego z bohaterów Doctorowa, który na pytanie, czy jest jakieś życie po śmierci, odpowiada: "Jest, ale nie po twojej".
— Eustachy Rylski z rozmowie z Donatą Subbotko, Książki. Magazyn do czytania, 3/12
Reposted from1923 1923 viairmelin irmelin
mandd
17:14
2225 6bad 500
Reposted fromcorvax corvax viashowmetherainbow showmetherainbow
mandd
17:05

May 21 2019

mandd
19:26
Niektórych ludzi różni od zwierząt tylko to, że nie boją się odkurzacza.
Reposted fromscorpix scorpix viaszydera szydera

May 20 2019

mandd
19:43
19:40
3243 c2a7 500
Reposted fromkuroi-ame kuroi-ame viabarszczowa barszczowa

April 25 2019

mandd
14:23
1173 b504 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow

March 31 2019

mandd
18:12
4069 33bc 500
Reposted fromsober sober vialokrund2015 lokrund2015

March 27 2019

mandd
20:31

March 22 2019

mandd
17:59
1133 4069 500
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera

February 22 2019

mandd
17:17
- Ma pan w literaturze ulubione zdanie?
- Lubię kwestię jednego z bohaterów Doctorowa, który na pytanie, czy jest jakieś życie po śmierci, odpowiada: "Jest, ale nie po twojej".
— Eustachy Rylski z rozmowie z Donatą Subbotko, Książki. Magazyn do czytania, 3/12
Reposted from1923 1923 viairmelin irmelin
mandd
17:14
2225 6bad 500
Reposted fromcorvax corvax viashowmetherainbow showmetherainbow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl